Sénégal

Oustaz Iran Ndao sur Ndiolé Tall accusée à tort de “Ndiallo”: “Dafa Am Niou Sen Xol Bon” | Limametti

Oustaz Iran Ndao sur Ndiolé Tall accusée à tort de “Ndiallo”:  “Dafa Am Niou Sen Xol Bon”

Laisser un commentaire